درس یازدهم

در طول روز برای دوستان خاطره‌ها را بازگو کنید.

خاطره گویی باعث خواهد شد قدرت داستان پردازی شما بالا برود. اگر دوستان از خاطره شما و نحوه بازگو کردن آن راضی بودند قطعا می‌توانید یک داستان را نیز به همین شیوه پردازش کنید.

نکته مهم این است که شما خاطرات را طوری تعریف کنید که برای دیگران جالب باشد، حتی اگر به قیمت دخل و تصرف در خاطره تمام شود.