درس پنجم

به دنبال خوب نوشتن نباشید، هیچ نویسنده‌ای در ابتدای آغاز فعالیت خود خوب نمی‌نوشت.

سعی کنید بنویسید، حتی اگر به اعتقاد خودتان بد بود زیرا زیاد نوشتن باعث پیشرفت شما خواهد شد.