درس هفتم

هرگز هنگام نوشتن خودتان را محدود نکنید.

اجازه بدهید کلمات از ذهن تان جاری شده و به روی کاغذ پرتاب شوند. بعد از نوشتن زمان دارید تا آنچه نوشتید را اصلاح کنید، پس موقع نوشتن بدون ایجاد محدودیت برای ذهن تان، فقط بنویسید.