درس هشتم

از فردا صبح پس از بیدار شدن دست به قلم شوید و بنویسید.

بعد از چند روز تکرار این فعالیت متوجه خواهید شد همین عادت شما را به یک نویسنده بزرگ بدل خواهد کرد.

حتما سعی کنید تا نوشتن صبگاهی برای شما به یک عادت تبدیل شود.