درس ششم

هنگام نوشتن فقط بر روی همین کار تمرکز کنید.

اجازه ندهید هیچ فکری بجز نوشتن ذهن شما را مشغول کند. همیشه به یاد داشته باشید نویسندگی به تمرکز بسیار بالایی نیاز دارد که بدون آن هرگز موفق به نوشتن نخواهید شد.