درس سوم

آثار بزرگان را رونویسی کنید.

این کار به شما جرأت نوشتن می‌دهد، شما را وارد دنیای نویسنده می‌کند و باعث می‌شود اثر و نویسنده را بهتر درک کنید.

یک نویسنده برای شروع فعالیت نویسندگی، باید بزرگان را به‌خوبی درک کند و رونویسی این امکان را برای شما فراهم خواهد کرد.