درس دوم

یک نویسنده همواره در حال نوشتن است.
توقف و استراحت برای او معنایی ندارد و در همه حال، در همه جا و در هر شرایطی می‌نویسد.
البته گاهی قلم به دست است و آنچه نوشته را ثبت می‌کند، گاهی نیز در ذهنش مشغول نوشتن است.