برای دعوت از استاد جهت شرکت در کنفرانس یا ایراد سخنرانی، در خواست خود را با رعایت شرایط زیر به آدرس الکترونیک وبگاه ارسال نمایید :

درخواست در کاغذ سربرگ نوشته شود.

درخواست به امضاء و مهر مسئول برگزار کننده مراسم و مدیر محل برگزاری رسیده باشد.

متن درخواست اسکن گرفته شود.

آدرس محل برگزاری، اهداف برگزاری جلسه، و اسامی و مسئولیت دیگر سخنرانان به طور کامل در درخواست ذکر شده باشد.

برای دعوت از استاد جهت تدریس در دوره های آموزشی، درخواست خود را با رعایت ذکر شده به انضمام موارد زیر به آدرس الکترونیک وبگاه ارسال نمایید :

شرایط برگزاری جلسه آموزشی (تک نفره یا گروهی).

تعداد دانش پژوهان حاضر در جلسه آموزش.

عنوان دقیق موضوع آموزش.

تعداد ساعات مورد نیاز برای جلسه آموزش.

آدرس الکترونیک هماهنگی :

drmanimehrabi@gmail.com