درس اول

برای نوشتن دنبال استعداد نگردید.
نویسندگی ارتباطی با استعداد شما ندارد، بلکه یک مهارت است که باید فراگرفته شود.
به صحبت های دیگران در مورد استعداد نویسندگی اهمیتی ندهید، آنچه یک فرد را نویسنده می کند تمرین است نه کروموزوم و ژنتیک!